FAQ items aan het laden...
Vragen over uw administratieve boete2019-11-05T14:37:12+00:00

Vragen over uw administratieve boete

 

Ik was de boete uit het oog verloren en heb na het ontvangen van de communicatie van Modero meteen het boetebedrag bij de NMBS betaald. Dien ik de bijkomende kosten ook nog te betalen?2022-04-18T21:50:54+00:00

Indien u de boete niet tijdig bij de NMBS betaalt, wordt het dossier aan Modero Gerechtsdeurwaarders overgemaakt. U zal aangemaand worden om de boete te betalen. Deze communicatie brengt extra kosten met zich mee en deze dienen dan ook betaald te worden. Wanneer u het boetebedrag aan de NMBS betaalt nadat de communicatie verstuurd werd, zal u nog een afrekening ontvangen voor de bijkomende kosten.

Indien u deze kosten niet betaalt, zal de procedure bij het gerechtsdeurwaarderskantoor verdergezet worden.

Ik kan de boete niet in één keer betalen. Wat nu?2022-04-18T21:50:54+00:00

Wanneer u niet bent om de boete in één keer te betalen, kan u steeds contact opnemen met Modero Gerechtsdeurwaarders om een afbetalingsplan te bespreken.

Mijn dochter/zoon heeft een boete opgelopen. Moet ik deze betalen?2022-04-18T21:50:54+00:00

Zolang uw dochter of zoon minderjarig is, blijft u verantwoordelijk voor de daden van uw kind. Als uw kind een boete oploopt, dient u deze te betalen. Wanneer de ouders van de minderjarige overtreden niet (meer) op hetzelfde adres wonen, zal de ouder waar het kind officieel staat ingeschreven verantwoordelijk worden gesteld en dient hij/zij deze boete te betalen.

Ik heb de aangetekende zending van de NMBS nooit ontvangen. Wat kan ik nu nog doen?2022-04-18T21:50:54+00:00

De dienst administratieve boetes van de NMBS zal u binnen de 60 dagen na de vaststelling de boete bezorgen via een aangetekend schrijven. Dit schrijven wordt steeds naar het officiële adres verstuurd. Indien u niet thuis bent, wordt er door de postbode een kaartje achtergelaten en hebt u 14 dagen de tijd om dit schrijven alsnog op te halen op het postkantoor. Indien dit schrijven niet wordt opgehaald, zal het teruggezonden worden naar de afzender, de dienst administratieve boetes van de NMBS.

Indien u recent verhuisde, is het steeds mogelijk contact op te nemen met Modero Gerechtsdeurwaarders. Er zal nagegaan worden of u voor of na de zending officieel verhuisd bent. Het is ook steeds mogelijk een kopie van dit schrijven te bekomen.

Is het mogelijk om in beroep te gaan tegen een beslissing om een administratieve boete op te leggen?2022-04-18T21:50:54+00:00

Iedereen die een administratieve boete opgelegd krijgt, kan in beroep gaan binnen de periode van één maand na ontvangst van de beslissing. Dit beroep kan worden ingediend via een verzoekschrift bij de bevoegde politierechtbank (voor meerderjarigen) of bij de bevoegde jeugdrechtbank (voor minderjarigen).

Bijgevolg, wanneer uw administratieve boete reeds werd overgedragen aan Modero voor de invordering hiervan, is de periode om beroep aan te tekenen reeds verstreken.

Hoe verloopt de administratieve procedure?2022-04-18T21:50:54+00:00

De administratieve procedure start met de verzending van een aangetekende brief waarmee de betrokkene op de hoogte wordt gesteld dat hij een inbreuk heeft begaan op de wet van de politie van de spoorwegen en een administratieve boete riskeert. Hij ontvangt eveneens een kopie van de vaststelling of van het proces-verbaal van de inbreuk en wordt uitgenodigd om zijn verweermiddelen mee te delen binnen de dertig dagen.

Als de betrokkene tussen de 14 en 18 jaar was op het ogenblik van de inbreuk of meerderjarig is en een inbreuk heeft begaan die strafbaar is met een boete van categorie 4, kan hij bovendien vragen om gehoord te worden.

Pas na kennis te hebben genomen van de verweermiddelen van de betrokkene of hem desgevallend gehoord te hebben, kan de sanctionerende beambte beslissen om de bij wet voorziene administratieve boete al dan niet op te leggen. Hij mag de bedragen niet aanpassen.

De beslissing van de bestraffende beambte wordt per aangetekende brief meegedeeld aan de betrokkene.

Ga naar de bovenkant