Waarom moet u meer betalen dan enkel de ritprijs?

Sinds februari 2015 is het Boordtarief van kracht. Dit geldt voor alle reizigers, zowel de occasionele reizigers als de abonnees.

Indien u een vervoerbewijs koopt in de trein i.p.v. via een van de andere verkoopkanalen die de NMBS u ter beschikking stelt, kost dit automatisch 7,00 EUR meer. Dit is een boordtoeslag die niet kan worden geannuleerd door de treinbegeleider.

Dankzij het Boordtarief wil de NMBS de verkoopregels aan boord van de trein vereenvoudigen. Aangezien zij tamelijk ingewikkeld en voor interpretatie vatbaar zijn, leidt de toepassing ervan soms tot lastige of zelfs conflictsituaties.

  • Wanneer je reist met een geldig vervoerbewijs verandert er niets.
  • Wanneer je reist zonder een geldig vervoerbewijs kan je een vervoerbewijs kopen aan Boordtarief (prijs van het biljet + 7,00 EUR).
  • Wanneer je geen biljet aan Boordtarief koopt voor welke reden dan ook, dan is de treinbegeleider verplicht een vaststelling van onregelmatigheid op te stellen van 75,00 EUR. Dit bedrag dient u binnen de 14 kalenderdagen te betalen aan de NMBS. Indien u de betaling niet doet binnen de gevraagde termijn zal het bedrag onherroepelijk naar 225,00 EUR worden verhoogd.

U kan zich steeds richten tot de Klantendienst wanneer u denkt gegronde redenen te hebben waarom u geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen of geen biljet aan Boordtarief kon aankopen.

De algemeen geldende regel van toepassing voor elke reiziger is dat deze in het bezit moet zijn van een geldig vervoersbewijs dat hij te allen tijde moet kunnen voorleggen aan de ticketcontroleur, om zijn recht op vervoer te kunnen aantonen.

Deze administratieve toeslag is geen boete, maar wordt gerechtvaardigd, omdat er op dat ogenblik een administratief dossier zal worden gecreëerd waarvan de effectieve kost het vermelde bedrag ruimschoots zal overschrijden. Het gaat dus daadwerkelijk om een forfaitaire schadevergoeding die in het leven werd geroepen voor de terugvordering van de kosten die worden veroorzaakt wegens het niet naleven van de Algemene Vervoersvoorwaarden.

Dergelijke ingebrekestellingen kan u vermijden door uw betaling nooit uit te stellen. Meer nog, u reist altijd goedkoper als u ofwel op voorhand een vervoerbewijs koopt, ofwel uw ticket steeds in de trein betaalt.

U bent houder van een treinkaart, maar u had uw treinkaart thuisgelaten, verloren of vergeten te valideren?

Dit kan iedereen overkomen. De procedure voorziet dat de treinbegeleider een vaststelling van onregelmatigheid zal opstellen tijdens zijn controle. Om het dossier te regelen moet u zich binnen de 14 kalenderdagen aanbieden aan een loket voorzien van uw Treinkaart en de vaststelling van onregelmatigheid.

Indien uw Treinkaart geldig was op de dag van de vaststelling kan deze geannuleerd worden.

Uw Treinkaart was niet geldig op de dag van de vaststelling, maar was geldig tot de voorafgaande werkdag? Laat dan uw Treinkaart valideren vanaf de dag van de onregelmatigheid en leg op hetzelfde moment uw vaststelling van onregelmatigheid voor aan de loketbediende om zo een gratis regeling te bekomen. Deze gunst kan echter niet meer toegekend worden indien uw Treinkaart met meer dan één werkdag vervallen is. In dat geval zal u de ritprijs moeten betalen, vermeerderd met de boordtoeslag van 7,00 EUR.

Vraag altijd uw ontvangstbewijs in geval van betaling of annulatie van de vastelling.

Indien geen van bovenstaande van toepassing is op uw situatie, dan zal u verplicht zijn om het forfaitaire bedrag van 225,00 EUR te betalen.

U kon geen vervoerbewijs kopen, omdat uw station gesloten was of geen open loketten had?

Indien u reist buiten de openingsuren van het loket van uw station of vanaf een halteplaats zonder loket:

  • kan u een vervoerbewijs op voorhand kopen, en dit tot 30 dagen. Voorzie de nodige tijd om uw vervoerbewijs aan te schaffen;
  • kan u een vervoerbewijs kopen via de website (www.detrein.be) of de smartphone app van de NMBS;
  • kan u een vervoerbewijs kopen aan de ticketautomaten, die terug te vinden zijn in bijna elk NMBS-station;
  • kan u een vervoerbewijs kopen bij de treinbegeleider vermeerderd met een boordtoeslag van 7,00 EUR. U moet de treinbegeleider niet meer op voorhand verwittigen, indien u aan boord bent gegaan zonder een vervoerbewijs.

Iemand anders heeft uw identiteit gebruikt om de trein te nemen?

Indien u denkt dat iemand anders gebruik maakte van uw identiteitsdocumenten, dient u ons een kopie over te maken van uw aangifte bij de Politie van verlies of diefstal van uw identiteitsdocumenten, alsook een kopie van uw huidige identiteitskaart. U dient ook  aan te kunnen tonen welke andere identiteitsbewijzen (bijvoorbeeld abonnement, studentenkaart, enz.) u verloren hebt of gestolen werden.

Als u wenst te betwisten dat uzelf op de trein zat, dan dient u te bewijzen dat u op die dag onmogelijk de trein kon genomen hebben. Hiervoor dient u een attest (bijvoorbeeld van uw school of werkgever) dat uw aanwezigheid bevestigd op te vragen en aan ons te bezorgen.

 

U had een minnelijke schikking gekregen in overleg met de NMBS en moest niet het volledige bedrag betalen, maar nu vordert de Gerechtsdeurwaarder plots weer wel het volledige bedrag?

Als u een brief heeft ontvangen van Modero Gerechtsdeurwaarders, dan heeft u niet tijdig deze minnelijke schikking betaald of heeft u uw betalingen onderbroken. Hierdoor komt uw minnelijke schikking te vervallen en werd het oorspronkelijk verschuldigde bedrag van 75,00 EUR verhoogd naar 225,00 EUR conform de vervoersvoorwaarden van de NMBS.

 

U kon uw vaststelling van onregelmatigheid niet betalen, omdat het station gesloten was?

Voor het betalen van uw vaststelling van onregelmatigheid hoeft u niet noodzakelijk naar het station in uw buurt, of naar uw vertrek- of aankomststation te gaan. Deze vaststelling kan in alle stations betaald worden. Om de inhoud en de betalingsmodaliteiten ervan te raadplegen, kan u het formulier raadplegen/afdrukken aan het loket van een station, aan een verkoopautomaat of via de site detrein.be. Het is dus niet nodig om een herinneringsbrief of ingebrekestelling af te wachten alvorens te betalen.

Ga naar de bovenkant